Искате ли да получавате новини от нас - за премиери, промоции и др.?

Сграда

ОСНОВНА СЦЕНА

 

 

 

ПРОЕКТ "Модернизация на основна сцена на Драматичен театър „СТОЯН БЪЧВАРОВ”  - гр. Варна"

Проект Модернизация на основна сцена на Драматичен театър „СТОЯН БЪЧВАРОВ” - гр. Варна

Договор: BG161РО001/1.1-05/2008
Бенефициент: Министерство на Културата
Стойност на проекта: 4 278 696,06 лева
Съфинансиране от ЕФРР: 3 636 891,65 леваКрай на проекта: 15.11.2012 г.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
www.bgregio.eu

Европейски съюз

Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013

 

ОБЩАТА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

След 1947 г., с разширяването на дейността на двата културни института, се чувства постоянен недостиг на служебни помещения, репетиционни зали и хранилища за реквизити.

Общата цел на проектното предложение е да допринесе за посрещане на нарастващите нужди на Варна и агломерационния ареал от модерна, привлекателна и достъпна държавна културна инфраструктура.

 

 Кликнете тук, за да видите е-брошурата  

 СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

 • Подобряване на цялостния облик на основна сцена на Варненския театър;
 • Осигуряване на конкурентни условия за труд и достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.

ЗАДАЧИ

 • Обновяване   модернизиране на основна сцена на Варненския театър чрез извършване на ремонтни дейности по фасадата, покрива, залата и помещенията на театъра;
 • Модернизация на сцената и сценичната техника;
 • Осигуряване на достъп до театралните и оперни спектакли на основна сцена за хора с уреждания чрез изграждане на специална рампа и санитарен възел.

 

ИНВЕСТИЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

 

Извършените инвестиционни дейности ще повишат зрителския комфорт и ще подобрят условията за работа както на творческия, така и на административния състав чрез:

 • Реконструирани и обновени столове и настилки в зрителната зала, включително преработка на подиуми на първи и втори балкон;
 • Реконструирана сценична техника с нова въртяща се сцена и покрита оркестрина;
 • Реконструирана и нова осветителна техника;
 • Модернизирани ел.табла и ел.оборудване;
 • Модернизирани видео система и електроакустично озвучаване;
 • Автоматизация и монтаж на пулт за управление;
 • Подобрена акустика на залата;
 • Реконструирана система за подаване на климатизиран въздух в зрителната зала;
 • Осигурен достъп и условия за пребиваване на зрители с проблеми в опорно-двигателния апарат;
 • Освежена визия на фасадата, залата и обслужващите помещения на сградата.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

 1. Служители на ТМПЦ Варна (към 2011 г.):
 • На трудов договор – 251 души в това число: извънщатни – 23; по програми – 3; ръководители – 2; специалисти – 184; техници и приложни специалисти – 32; помощен административен персона – 19; на граждански договор – 12;
 • На граждански договор – 209.
 1. Зрители – общо 48 217 (за 2011 г.)

БЕНЕФИЦИЕНТИ

 • Населението на град Варна – 360 423 души;
 • Младежка и студентска аудитория от Варна и региона: университети, училища, читалища – за организиране на културни събития от регионален, национален и международен характер, най-вече постановки на ДТ „Стоян Бъчваров” и Държавна опера – Варна, в рамките на ТМПЦ Варна; също гастроли, лектории и прояви на любителското творчество;
 • Обществени организации и фирми от държавния и частния сектор – за провеждане на форуми, изложения, семинари, изложби и др.;
 • Туристи и гости на Варна;
 • Малцинствени групи, в съответствие с принципа за равни възможности и защита от дискриминация. При положение, че 7,44 % от населението на Варна се самоопределя като принадлежащо към малцинствена етническа група, след приключване на реконструкцията и модернизацията, потенциалният брой на тези зрители ще нарасне до 26 420 души;
 • На територията на града са регистрирани 17 717 лица с увреждания на опорно-двигателния апарат, в това число 1 798 деца. За тях ще бъде осигурен достъп чрез изграждане на специална рампа за влизане, обособяване на специални зрителски места и санитарен възел.

В ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН ПРОЕКТЪТ ЩЕ ДОПРИНЕСЕ ЗА:

 • Повишаване посещаемостта и удовлетвореността на зрителите;
 • Повишаване качеството на спектаклите на Драматичен театър „Стоян Бъчваров” и Държавна опера – Варна в рамките на ТМПЦ Варна и в града като цяло;
 • Подобряване на качеството на живот на гражданите на Варна, в това число и на хората с увреждания;
 • Повишаване на привлекателността на градската среда.

Ремонтът и рехабилитацията оказват влияние върху икономиката (чрез подобрена привлекателност на региона) и социалната сфера.

 

 

TOP